Barbarians at the Gates: The Decline and Fall of the Western Roman Empire 337 - 476

735,00 kr.
Varenummer: CPS1146

Barbarians at the Gates, er et kortdrevet spil for to spillere, der foregår i det sidste århundrede af det vestromerske imperium.

Den romerske spiller kommanderer de romerske legioner loyale over for den svigtende centrale autoritet og de germanske folk, der har slået sig fredeligt ned i Romerriget, mens den barbariske spiller leder usurper kejseren og kontrollerer migrationerne af de vilde germanske folk, som er barbarerne ved Porten.

Antal spiller: 2 /spilletid: 120 - 300 Min. / Alder: 16+ / Sværhedsgrad: Medium / Udgivet 2022

Andre vare fra Compass Games

1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Indeholder:
English:

Spillet spilles på et punkt-til-punkt-kort over det vestromerske imperium, opdelt i 11 bispedømmer (administrative distrikter) såsom Gallia Belgica, Caledonia eller Italia Suburbicaria, der hver er sammensat af områder som Roma, Massilia eller Nova Carthago.

Disse områder er forbundet med hinanden gennem netværket af romerske veje, mere ujævne forbindelser (for det meste i uciviliseret territorium) eller flodforbindelser (for det meste Donau og Rhinen).

Spillere skiftes til at spille kort for at aktivere generaler (loyalistiske romerske generaler som Aetius, usurperkejsere som Magnentius og barbariske ledere som Atilla eller Alaric) til bevægelse og/eller belejringer, bringe nye barbariske invasioner i spil, rekruttere nye legioner, føre barbariske bander i razziaer over grænsen til det romerske indre, bosætte tidligere fjendtlige stammer på romersk jord, eller endda med held tilrane sig den kejserlige trone fra dens tidligere beboer!

Når ledere bevæger sig, vil de støde på fjendens hære og kæmpe, og tjene evig ære eller en ukendt grav.

Barbarstammer vil undersøge den befæstede grænse for svagheder, mens legionerne som er i undertal, er nødt til at bruge indre linjer (og det fremragende romerske vejnet) for at imødegå hver trussel mod det ubefæstede italienske, iberiske og galliske bispedømme.

Fra Valentinian I's dage og de første vandaliske og frankiske migrationer gennem Theodosius I og de gotiske invasioner til Attila og Hunnerne, vil Barbarians at the Gates give spillerne mulighed for at kæmpe om Vesteuropas fremtid.

Vil der være nok af den romerske civilisation tilbage til til sidst at udløse en renæssance, eller vil Europa forblive for evigt i den mørke middelalder?

For regler: TRYK HER
one map (22 x 34) mounted

one rulebook

one playbook

2 distinct player aid cards

110 strategy cards (two separate decks of 55 cards each for the Roman and the Barbarian player)

4 sheets of counters – large with rounded corners

2 dice

one box and lid set

Barbarians at the Gates, The Decline and Fall of the Western Roman Empire 337 - 476, is a card-driven game for two players set during the final century of the Western Roman Empire. The Roman player commands the Roman legions loyal to the failing central authority and those Germanic peoples who have settled peacefully inside the Roman Empire, while the Barbarian player leads Usurper Emperors, and controls the migrations of the savage Germanic peoples, who are the Barbarians at the Gates.

The game is played on a point-to-point map of the Western Roman Empire, divided into 11 diocese (administrative districts) such as Gallia Belgica, Caledonia or Italia Suburbicaria, each composed of spaces such as Roma, Massilia or Nova Carthago. These spaces are connected to each other through the network of Roman roads, rougher connections (mostly in uncivilized territory) or river connections (mostly the Donau and the Rhine).

Players take turns playing cards in order to activate Generals (Loyalist Roman generals such as Aetius, Usurper Emperors like Magnentius, and Barbarian leaders such as Atilla or Alaric) for movement and/or sieges, bring new Barbarian invasions into play, recruit new Legions, lead barbarian bands in raids across the border into the Roman interior, settle formerly hostile tribes on Roman soil, or even successfully usurp the Imperial Throne from its previous occupant! As leaders move, they will encounter enemy armies and battle, earning eternal glory or an unrecognized grave. Barbarian tribes will probe the fortified border for weaknesses, while the outnumbered Legions have to use interior lines (and the excellent Roman road network) to face each threat to the unfortified Italian, Iberian and Gallic diocese.

From the days of Valentinian I and the first Vandal and Frankish migrations through Theodosius I and the Gothic invasions to Attila and the Huns, Barbarians at the Gates will allow players to vie for the future of Western Europe. Will enough of Roman civilization remain to eventually spark a Renaissance, or will Europe remain forever in the Dark Ages?