Brotherhood & Unity

579,00 kr.
Varenummer: CPS1075

Brotherhood & Unity er et kort drevet krigsspil, der skildrer krigen i Bosnien - Hercegovina fra 1992-1995 Spillet viser alle de store begivenheder: fra belejringen af Sarajevo (vist på separat, detaljeret kort) til de voldsomme kampe om Posavina korridoren og det desperate forsvar af Bosniak enklaverne.

Antal spiller: 2 - 3 / Spilletid: 120 - 240 min. / Alder 14+ / Sværhedsgrad: Medium / Udgivet 2020.

Andre vare fra Compass Games1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Indeholder:
English:

Winston Churchill sagde engang - "Balkan producerer mere historie, end de kan forbruge." Og Bosnien -  Hercegovinas historie viste netop dette.

Krigen, der brød ud i foråret 1992, bragte bitre kampe, vilkårlig beskydning af civile og en bølge af grusomheder med sig.

Krigen blev udkæmpet af tre lokale etniske grupper (bosniakker, serbere og kroater), paramilitære formationer fra Serbien og Krajina, kroatiske væbnede styrker, udenlandske muslimske frivillige, foruden FN og NATOs luftvåben.

Begivenheder som belejringen af Sarajevo og massakren i Srebrenica blev ikoniske for konflikten, da krigen blev den vigtigste historiske begivenhed på Balkan siden 2. verdenskrig.

Og stadig mangler den objektive historie stadigt at blive skrevet.

Hovedtræk for spillet er: Point-To-Point bevægelsessystem, drevet af strategikort, hurtig løsning af kampudfaldet (ingen CRT), strømlinede regler og hurtigt gameplay. Interaktion mellem stridende sider (bosniakker, serbere og kroater) skaber en intens og spændende spiloplevelse.


Spillerens militære styrke svinger baseret på historiske kendsgerninger, hvor serbere starter overlegen i alle aspekter, og bosniakker kæmper for at organisere en effektiv kampformation.

Militære enheder repræsenterer brigader, samt datidens standard militære formationer, der spænder fra 1500-2000 soldater.

De har forskellige kamp- og bevægelsesværdier (baseret på historiske data), som tvinger spillerne til at bruge forskellige taktikker til forskellige modstandere.

Størstedelen af disse enheder er ikke-motoriserede infanteriformationer (bevæger sig kun få rum pr. Runde), men med brug af specielle offensive kort kan spillere øge deres mobilitet og overraske modstanderne.

Spillet simulerer tre forskellige sider i krigen: bosniakker, serbere og kroater - uden nogen klar grænse, der adskiller dem.

Det giver spillerne et interessant valg: at angribe eller forstærke, hvem man skal alliere sig med, og hvornår man skal skifte side.

Hvilket fører til mange fortrydelser og pragmatiske alliancer med tidligere fjender - som det historisk var tilfældet.

Den udenlandske holdning er et andet stort indslag i spillet, der repræsenterer fremmede magters diplomatiske holdning (europæiske lande, USA, Rusland og FN) over for en spiller.

Det påvirkes af at erobre byer (hvilket skaber flygtningekrise) og som et resultat af begivenheder og repræsenterer generelt en spillers internationale ry.

Når det når visse niveauer, opstår der negative effekter,  fra reduktion af bevægelse, til NATO luftangreb og endda at til tabe spillet.

Navnet "Brotherhood & Unity" stammer fra et socialistisk jugoslavisk doktrin, der blev skabt for at inspirere til enighed mellem de syv nationer, hvorfra Jugoslavien blev skabt.

Manual TRYK HER

Games Preview:


Solo gennemgang:


1 22″x34″ Mounted Map

260 9/16″ Counters

96 Strategy cards (in 3 decks: Serbian, Croatian and Bosniak)

3 Player aid cards

1 Rulebook

1 Ten-sided die

1 Box and lid set

Winston Churchill once said – “The Balkans produce more history than they can consume.” And the history of Bosnia and Herzegovina showed just that. The war that erupted in the spring of 1992 brought bitter fighting, indiscriminate shelling of civilians and a wave of atrocities. The war was fought by: three local ethnic groups (Bosniaks, Serbs and Croats), paramilitary formations from Serbia and Krajina, Croatian armed forces, foreign Muslim volunteers, UN peacekeepers, and NATO airforce. Events such as the Siege of Sarajevo and the Srebrenica massacre became iconic of the conflict, as the war became the single most important historical event in Balkans since the WW2. And still – it’s objective history has yet to be written.

Brotherhood & Unity is a 2-3 player card driven wargame which depicts the war in Bosnia and Herzegovina from 1992-1995 (“Bosnian War”). The game shows all of the major events: from the siege of Sarajevo (shown in separate, detailed map), to the ferocious battles for the Posavina corridore, and desperate defence of the Bosniak enclaves. Main features are: Point-To-Point movement system, play driven by Strategy Cards, quick combat resolution (no CRT),  streamlined rules and fast gameplay. Interaction between warring sides (Bosniaks, Serbs and Croats) creates an intensive and exciting gameplay experience.

Player’s military strength fluctuates based on historical facts, with Serbs starting superior in all aspects, and Bosniaks struggling to organize an effective fighting formation. Military units represent Brigades – standard military formations of the time, ranging from 1500-2000 soldiers. They have different combat and movement values (based on historical data), which forces players to use different tactics for different opponents. Majority of these units are non-motorized infantry formations (moving only several spaces per round), but with the use of special offensive cards players can increase their mobility and surprise the opponents.

The game simulates three distinct sides in the war: Bosniaks, Serbs and Croats – with no clear border separating them. That provides an interesting set of choices to players: to attack or to fortify, whom to ally with, and when to change sides. That leads to many turnarounds and pragmatical alliances with former enemies – as was historically the case.

Each player gets a deck of Strategy Cards, simulating a variety of historical events. The player starts an action round by playing a Strategy Card from his hand. A card can be played as an event (Combat Card, Offensive, Interrupt, Foreign Units and Other) or as one of the game actions (Movement, Attack, Strategic Redeployment, Diplomatic Action or Reinforcement). The events and card values have been carefully created to mimic the historical events and choices. Since each game uses only a part of the available card deck, players can’t be certain which cards will be drawn during the game. That creates a “card fog-of-war” and makes the game more replayable.

Game uses Strategic Will point system to keep track of the victories and losses, and to determine the final score. It is affected by a number of things: capturing or losing regions, capturing or losing key spaces, eliminating or losing units, and as a result of events. One of the most important aspects of the game is capturing player’s own key regions – which were different for each side, and which reflects the different aims the each side had.

The Foreign Attitude is another major track in the game which represents the diplomatic stance of foreign powers (European countries, USA, Russia, and UN) towards a player. It is affected by capturing cities (thus creating refugee crisis) and as a result of events, and generally represents a player’s international reputation. When it reaches certain levels, negative effects occur – from reduction of movement, to NATO air strikes, to even losing the game.

The game enables player to invite United Nations to create UN Safe Areas, thus giving a player some kind of protection from being overrun. NATO Air Strike happens when players overreach themselves, capturing too many cities too quickly, thus creating a major refugee crisis and media outcry. Without careful diplomatic balancing, the greatest offensive can thus be derailed and bring a player to the brink of destruction.

Supplies are scarce and can be cut-off, thus starving and eventually eliminating the unsupplied units. Combat results are easy to calculate, and are based on unit attack and defence values modified by terrain and die roll results (no CRT is used). Rules are streamlined to reduce clutter and unnecessary actions, which enables a fast gameplay – the full game is usually played in bit over two hours.

The name „Brotherhood and Unity“ comes from a socialist Yugoslavia doctrine created to inspire unity between 7 nations from which Yugoslavia was created. It was also a main motto behind the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina – nicknamed „Small Yugoslavia“ due to its ethnical, cultural and religious diversity. The irony is that when B&H got engulfed in a war, there was neither brotherhood nor unity to be found .. what followed was four years of bloody warfare. It remains to be seen will B&H rise above the legacy of The War and reach (or surpass) the prosperity it enjoyed during a socialist Yugoslavia.