Nightfighter Ace Reprint

755,00 kr.
Varenummer: CPS1070

Nightfighter Ace, Air Defense Over Germany 1943-44 er et solo spil på taktisk niveau der placerer dig i en tysk Nightfighter under Anden Verdenskrig.

Dette spil er meget tilgængeligt for dem, der kender The Hunters or Silent Victory designet af Gregory M. Smith (udgivet af Consim Press).

Antal spillere 1 / Spilletid 120 - 180 min. / Alder +12 / Sværhedsgrad: Medium/Light / Udgivet 2018

Andre vare fra Compass Games


1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Indeholder:
English:

Hver runde består af flere dage hvorfra en kampmission vil blive fløjet fra en af ​​de mange baser i Europa, som forsøger at opfange indkommende britiske bombefly.

Nightfighter Ace er baseret på det populære, action fyldte Hunters spillesystem af Gregory M. Smith, som fokusere på fortællingen omkring piloten, mens du forsøger at øge din prestige, tjene færdigheder og stige i rang gennem forfremmelse og modtage priser.


Formålet med spillet er at gennemføre adskillige sortier i rollen som en tysk Nightfighter pilot og lave så mange nedskydninger som muligt.

Piloter kan bruge den opnåede erfaring til at forbedre deres odds for succes, ved at købe større og mindre færdigheder.

Efterhånden som at din prestige stiger, kan du anmode om overførsel til andre baser i et forsøg på at komme "tættere på krigshandlinger" eller anmode om en nyere flytyper.

Priser (medaljer/rank) og Ace status hjælper dig mod dit endelige mål - at blive krigens bedste natfighter Ace.

Systemet er fyldt med tekniske detaljer, men uden at kompleksiteten slører de vigtigste historiske facetter af natbombekampagnen over Tyskland.


Hvad angår nightfighters alene, er der 32 nightfighter modeller til rådighed for piloten.

Disse omfatter:

Bf110 (10 fly)

Ju88 (5 fly)

Do 215/217 (6 fly)

He219 (10 fly)

Ta154 (1 fly)

For hver nightfighter følger du datoen for tilgængelighed, hastighed, operationsområde baseret på oprindelsesbase, individuelle våbensystemer, elektroniske systemer, skader og besætningsstatus.


Nightfighters kan tildeles en af ​​syv mulige større geografiske basegrupper som følger:

Hollandsk: Melsbroek, Schipol, Deelen, St. Trond, Twenthe, Leeuwarden, Venlo, Gilze-Rijen

Bremen: Vechta, Slesvig-Holsten, Stade, Grove

Fransk: Florennes, Dijon, Juvincourt

Berlin: Stendal, Parchim, Werneuchen

München: Schleissheim, Neubiberg

Műnster: Műnster

Frankfurt: Mainz, Rhein-Main

Udover fokus på hardware, gengives de bløde aspekter af krigen også, trofastheden for hver pilot og besætning.

Eksempelvis er flybesætningen kendetegnet ved forskellige større og mindre færdigheder, herunder talrige pilotfærdigheder:

funker (radiooperatør) 

Bordmech. (Flight Engineer) 

Bordschuetze (Rear Gunner) og Prestige Level.


Vægten på de forskellige færdigheder og fordele ved at få erfaring, skaber en endnu stærkere fortælling sammenlignet med Hunters spille systemet, som hjælper med at lave en anspændt og dramatisk fortælling under spil.

En stor ændring i Nightfighter Ace over Hunters er muligheden for at vælge dine besætningsforbedringer i stedet for tilfældigt at rulle en terning for dem. Da disse har stor indflydelse på din kampevne (og overlevelse), er det en vigtig beslutning, du skal tage.

Spillet bevæger sig hurtigt efter en bestemt rækkefølge af hændelser, der gentages indtil slutningen af ​​spillet.

Når du har din første pilot og besætning sammen med din natfighteropgave, fortsætter spillet ved at tjekke for indgående raid oplysninger, mens du tjekker vejret før start (da sortien kan blive annulleret). Man skal også kontrollere for tilfældig elektronisk fejl.

Efter vellykket start kan du fortsætte spillet ved at flyve til det område, du forventer at opfange de britiske bombefly.

Man er ikke immun over for Spoof raids (falske radar signaler), i hvilket tilfælde tysk jordkontrol bedrages, hvilket får dig til at brænde dyrebar tid og brændstof af ved at flyve i den forkerte retning.


Når placeringsbokse er indtastes, ruller du efter mulig aflytning, hvor der kan opstå kamp.

Kamp kan bestå af adskillige runder, hvorefter der vendes tilbage til base og landingsoperationer, hvor vejret igen spiller en rolle som en del af landingsproceduren.

Når missionen er gennemført, vil du modtage eventuelle priser, Prestige point eller Erfaringspoint, som du har opnået før din næste sortie.

Her kan du også bruge færdigheds og erfarings point, hvis du ønsker det for at få nye færdigheder, anmode om en ny nightfighter eller anmode om at komme til en ny base.

Du vil gentage denne proces ved at fortsætte næste sortie, indtil du bliver skudt ned og dræbt, eller indtil juli 1944 i håbet om at du har klaret dig uskadt igennem krigen.

Spil systemet egner sig rigtigt godt til at fange det spændte luftforsvar over Tyskland.

Selvom Nightfighter Ace er designet som en solo-oplevelse, tilbydes der ekstra muligheder for spil til både multi-player kooperative og konkurrence spilsessioner.

For regler: KLIK HER


Spil gennemgang:


Components:

One Countersheet of 9/16" unit-counters

Sixteen Aircraft Display Mats 8.5" x 11" (double-sided, 32 total)

Four Player Aid Cards 8.5" x 11"

One Combat Display Mat 8.5" x 11"

One Bomber Target Mat 8.5" x 11"

One Pilot Awards Display Mat 8.5" x 11"

One Air Operations Display Mat 11” x 17”

Forty Ace Pilot Cards

Sixty Combat Cards

Rules Booklet featuring extensive Historical Background

One Logsheet 8.5” x 11”

Two 6-sided and one 10-sided die

Box and lid

Each turn consists of several days, during which a combat mission will be flown from one of many bases in Europe, attempting to intercept incoming British Bombers. Nightfighter Ace is based on the popular, action-packed Hunters game system by Gregory M. Smith with a strong narrative around the pilot as you look to increase your prestige, earn skills, and rise in rank through promotion and receive awards.

The objective of the game is to conduct numerous sorties in the role of a German Nightfighter pilot and rack up kills. Pilots may use the experience gained to improve their odds of success by purchasing Major and Minor skills. As their prestige increases, they may request a transfer to other nightfighter bases in an attempt to get "closer to the action" or request a newer type of nightfighter. Awards and ace status help to narrate the player's eventual goal – to become the top nightfighter ace of the war.


The system is packed with rich technical detail but without the complexity to capture the key historical facets of the night bombing campaign over Germany. In terms of nightfighters alone, there are 32 nightfighter models available to pilot. The families of nightfighters include:

Bf110 (10 aircraft)

Ju88 (5 aircraft)

Do 215/217 (6 aircraft)

He219 (10 aircraft)

Ta154 (1 aircraft)

For each nightfighter, you will be tracking the date of availability, speed, area of operations based on originating base, individual weapon systems, electronic systems, damage, and crew status.

Nightfighters can be assigned to one of seven possible major geographic base “groups” as follows:


Dutch: Melsbroek, Schipol, Deelen, St. Trond, Twenthe, Leeuwarden, Venlo, Gilze-Rijen

Bremen: Vechta, Schleswig-Holstein, Stade, Grove

French: Florennes, Dijon, Juvincourt

Berlin: Stendal, Parchim, Werneuchen

Munich: Schleissheim, Neubiberg

Műnster: Műnster

Frankfurt: Mainz, Rhein-Main

Besides the focus on hardware, the soft aspects of the war are also faithfully rendered for each pilot and crew. For example, air crew is characterized by various major and minor skills, including numerous Pilot skills, Funker (Radio Operator) skills, Bordmech. (Flight Engineer) skills, Bordschuetze (Rear Gunner) skills, and Prestige Level. The emphasis on various skills and benefits to gaining experience creates even a stronger narrative when compared to the Hunters game system, which helps weave a tense and dramatic narrative during play. One major change in Nightfighter Ace over Hunters is the ability to choose your crew improvements instead of randomly rolling for them. As these greatly impact on your combat capability (and survival), it is a major decision you must make.

Game play moves quickly, following a set sequence of events that are repeated until the end of the game. Once you have your initial pilot and crew along with your nightfighter assignment, play proceeds by checking for incoming raid information while checking for weather prior to take off (as the sortie may be cancelled). One must also check for random electronic failure. Following successful take off, play proceeds by flying to the area you expect to intercept the British bombers. One is not immune to Spoof raids, in which case German ground control is deceived, causing you to burn precious time and fuel flying the wrong direction. As location boxes are entered, you will roll for possible intercept in which combat may ensue. Combat may consist of numerous rounds after which returning to base and landing operations occurs, with the weather playing a factor again as part of the landing procedure. When the mission is completed, you will ascertain any awards, Prestige points, or Experience points gained prior to you next sortie. Here you can also spend Prestige and Experience points if desired to gain skills, request a new nightfighter, or request a change of base. You will repeat this process by going to your next sortie until shot down and killed, or until July 1944 should you make it through unscathed.

This game is highly accessible to those familiar with The Hunters or Silent Victory designed by Gregory M. Smith (published by Consim Press). The game system lends itself very well to capturing the tense air defense over Germany. While Nightfighter Ace is designed as a solitaire gaming experience, additional options for play are provided for both multi-player cooperative and competitive gaming sessions.